Fågelskydd

Fågelskyddsfrågor är en av ÅOFs viktigaste arbetsuppgifter. Föreningen bildades 1971 och har haft en hög profil i fågelskyddsarbetet under alla år.

ÅOF är idag en remissinstans till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna i landskapet. I länsövergripande fågelskyddsärenden samarbetar vi med Medelpads-, Västerbottens- och Jämtlands ornitologiska föreningar.

 

Under den senaste tioårsperioden har fågelskyddsärendena bl.a. boplatsskydd, skyddsjaktsfrågor,  remisser till bolag, länsstyrelse, miljöprövningsdelegationer kommuner etc. vad gäller t.ex. vindkraftsärenden, mobilmaster, täktärende, ledningsdragningar m.m. Vi har även svarat på remisser angående t.ex. Länsstyrelsens miljömål samt svar till kommunerna vad avser översiktsplaner.

 

En viktigt del är också kontakter med polis och kustbevakning vad gäller att motverka illegal jakt och vara behjälpliga med sakkunskap i utredningar. 

 

Skydd av fåglarnas miljöer inom skog, ängsmark, våtmark och sjöar och vattendrag är också viktiga arbetsfält för föreningen

Stöd ÅOFs fågelskyddsarbete!

ÅOFs fågelskyddsfond

ÅOF har en fågelskyddsfond där pengar avsätts så att föreningen ska kunna jobba med skydd av fåglar och inventeringar av känsliga arter. För att stödja detta jobb kan ett valfritt belopp sättas in på pg 2 99 26-3. Märk med ”Fågelskyddsfonden”