Hur inventerar man berguv?

Inventeringsmetodik

Inventera i februari till april!

Under vinter- och vårkvällar från 1 februari till 30 april behöver så många som möjligt av de optimala uvlokalerna besökas.

Inventera i skymningen!

Optimalt är att lyssna 30 minuter innan solnedgång till en timme efter solnedgången. Det kan vara så att 30 minuter efter solnedgång är den tid som är allra bäst. Störst chans att höra uvrop är när det blir så mörkt att man inte längre kan läsa en dagstidning. Den bästa tidpunkten att lyssna  senareläggs då utifrån dagslängdens förändring (se exemplet från Östergötland i figur 1). Vid mulet väder i skymningen kan uven börja ropa tidigare.

Uven ropar även sparsamt runt midnatt och i gryningen vid samma ljusförhållande som i skymningen. Gör minst 2 besök skilda dagar vid optimal tidpunkt vid samma berguvlokal!

När skymmer det där du bor?

För att få en bra riktlinje när skymningen sker där du bor kan du gå in på denna hemsida och se när solnedgången inträffar olika datum i din kommun. 

https://www.dinstartsida.se/solen-alla-kommuner.asp

Fullmåne är bra

Studier visar också att månljus påverkar berguvens ropfrekvens. Under nätter med inget eller svagt månljus är uven tystare medan den ropar mer frekvent och under längre tidsperioder i månljus kring fullmåne. Uvparet signalerar då även sin närvaro visuellt genom att den ljusa hakfläcken exponeras vid revirropen. Den nyttjar då även högre belägna sittplatser (Penteriani V. et. Al 2010).

Vindstilla kvällar efter varma dagar med snösmältning är bra

Vindstilla kvällar är bäst (max 3 m/s) och framförallt efter dagar när det varit varmt och det börjar tina snö från träden och bli dagsmeja med takdropp. Kvällar med blåst är olämpliga att inventera p.g.a. att det är svårt att höra berguvslätet då!

Uvpar kan vara svårare att höra än ensamma hanar

Ensamma uvhanar kan ropa betydligt mer och kan hålla på längre tid under natten och även förflytta sig mellan olika platser. På uvlokaler där det finns både hane och hona är det ofta tystare och där det blir det viktigare att pricka in rätt skymningsljus.

Hur låter berguv?

Hanens dova stämma hörs från berg, men även från skogsmark, skärgårdsöar et cetera och kan höras långa sträckor. Uvens läte är en tvåstavig dov stämma som hörs med jämna intervall (6-12 sekunder). ”Hoo-åå”. På långt håll hörs bara första stavelsen. Notera tidsintervallen mellan ropen! Det kan oftast avslöja om det är en uv du hör eller någon annan uggleart som man kan förväxla den med.

Förväxlingsrisker

Berguvens läte kan förväxlas med framförallt hornuggla och slaguggla. Lyssna på lätena nedan!

Hornugglans rop är likt en berguvs rop men är enstavigt ”oh” och med snabbare intervall än berguv, ofta 2-3 sekunder mellan ropen. Den hörs ej heller lika långt. Är man osäker kan man förflytta sig en bit och höra om lätet kommer från en annan riktning t.ex. från en talldunge eller ett skogsbryn eller strandskog. Då är det mer troligt en hornuggla du hör.

Slagugglans läte är likt berguvens och hörs långt. Den har längre ropfrekvens mellan ”stötarna” där den första stöten följs av en efterstöt 3 sekunder senare så det låter ”vo-hå  —– vo-ho

En annan art som allmänheten ibland förväxlar med berguv är ringduvan vars spelläte hörs i april till juni. 

Besök uvlokalen precis i skymningen och invänta rätt skymningsljus när man inte längre kan läsa en dagstidning. Då är chansen störst att få höra berguvhanen ropa. Foto: Thomas Birkö.
Figur 1. Den streckade linjen sammanfattar trenden linjärt och sammanfaller med LV 5. Några minuter senare vid LV 4 infaller det ljus/mörker-läge som innefattar begreppet ”civil twilight”, d.v.s. skymning eller den situation när man inte längre kan uppfatta en text utan artificiellt ljus (astronomen Paul Schylert). Figur från Vingspegeln 22 (2003).
Uvarna sitter ofta på höga platser, speciellt i månljus, och exponerar då sina vita strupfläckar vid revirropen så att de även signalerar sin närvaro visuellt. Foto: Ove Källström.
En "stadsuv" på hög sittplats. Foto: Björn Gustafsson.

Ropande uvhane. Tydligt tvåstavig ”hoo-ååå”. Notera tidsintervallen! Källa: BirdLife Sveriges projektgrupp för riksinventering av berguv. Inspelad i Åsele lappmark 4 april 2019 kl. 4.04.

Hane och hona ”pratar” med varandra och kurtiserar. Honan ”kväker” eller ”gläfser” och hanen ropar dovt. Källa: BirdLife Sveriges projektgrupp för riksinventering av berguv. Inspelad 15 maj 2019 i Kramfors kommun. 

Ropande uvhona. Hon låter inte lika dovt som hanen utan har betydligt ljusare röst. Källa: BirdLife Sveriges projektgrupp för riksinventering av berguv. Inspelad 15 maj 2019 i Kramfors kommun.

Ringduva låter också dovt och kan ibland sammablandas med en uggla eller berguv. De har en fras som kan härledas till ramsan, ”Så gå då – nån gång”  eller ”Jag har  ju – en ring”. Källa: BirdLife Sveriges projektgrupp för riksinventering av berguv. Inspelad i Kramfors kommun 2019.

Hornugglans rop ”oh” hörs mellan 0.00 till 0.06. Notera den snabba ropfrekvensen. Därefter är det andra läten från hornuggla som  inte är relevanta för att skilja revirrop mellan berguv och hornuggla

Slagugglans revirrop vo-hå  —– vo-ho” som man kan förväxla med berguv kommer 0,12 in i ljudfilen. Lätet innan är ett annat spelläte som slagugglan har ett ”vo-vo-vo-vo-vo-vo-vo”

Hur rapporterar man?

Rapportera på Artportalen och gärna också på den utarbetade excelfilen.  Ni kan också ringa eller maila till adresseran nedan om ni hör berguv.

 

En inventeringsblankett i Excel är framtagen och kan användas för att dokumentera arbetsinsatsen. Kom ihåg att ett nollresultat, där man inte hör berguv på den gamla bolokalen, är lika viktigt att dokumentera som ett positivt resultat.

 

Skicka in excelblanketten till den regionala kontaktpersonen i kontaktlistan nedan eller till  mailadress riksinventeringberguv@birdlife.se

 

Skicka in blanketten till någon av dessa!

Thomas Birkö  070-397 81 52

Andro Stenman  070-608 26 23
David Rocksén 070-292 68 69

 

Ladda ner inventeringsblankett

Berguven behöver skyddas

Tänk på att inte sprida information om potentiella häckningar av berguv och andra känsliga arter till allmänheten. Berguven är känslig på sin häckplats så under perioden mars-maj, då äggläggning och ruvning sker, finns risk att honan störs ut och äggen/ungarna kan komma i stor fara. Själva bobranten får inte avsiktligt besökas under denna tid.