Stadgar

STADGAR FÖR ÅNGERMANLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING

 

Antagna vid Föreningssammanträde 2017-11-17 och Årsmöte 2018-04-29. Godkända av BirdLife Sveriges styrelse 2018-11-17.

 

§1. Ångermanlands Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och naturen inom landskapet Ångermanland. Föreningen ska verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön, naturen samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar och bidra till ett aktivt friluftsliv.

Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.

 

 

§2. Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

 

 

§3. Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysisk eller juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen enligt beslut av årsmötet.

 

 

§4. Medlem får uteslutas ur föreningen om denne motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Berörd medlem skall erhålla tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motivering för sådant beslut skall protokollföras.

 

 

§5. Föreningens fasta organ är ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och styrelse.

 

 

§6. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande jämte sex ledamöter, om möjligt valda så att landskapets olika delar är representerade.

Styrelsen har sitt säte i Kramfors.

Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så att ordföranden och tre av ledamöterna står i tur att avgå ena året och övriga tre ledamöter nästkommande år.

Avgår styrelseledamot innan den tid gått till ända för vilken han utsetts väljes ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt inom eller utom sig övriga erforderliga funktionärer.

 

§7. Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

 

§8. Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna, vilka vid därpå följande årsmöte skall avge berättelse över den verkställda granskningen.

 

 

§9. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorssuppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits.

 

 

§10.Frågan om val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter skall varje år förberedas av en valberedning som tillsätts av årsmötet. Till ledamot i valberedningen får ej styrelseledamot utses.

 

 

§11. Föreningen håller årsmöte före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningssammanträde skall hållas när minst femton av föreningens medlemmar så begär och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.

Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sändes genom styrelsens försorg till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet.

 

 

§12. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: a) val av ordförande och sekreterare för mötet, b) val av två justeringsmän, e) fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning, d) styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper, e) revisionsberättelse, f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, g) ev. val av ordförande i styrelsen, h) val av ledamöter i styrelsen, i) val av två revisorer och två revisorssuppleanter, j) val av valberedning på tre personer, k) bestämmande av årsavgift, 1) ärenden som styrelsen förelägger årsmötet, m) ev. övriga ärenden.

Val skall ske med slutna sedlar om medlem så begär.

 

 

§13. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Ändringar skall underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

 

 

§14. Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till riksföreningen. Medlem ska inte kunna göra anspråk på någon del av tillgångarna.

 

 

§15. Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse