Vindkraft

 

Den storskaliga satsningen på vindkraft i hela landet har gjort att detta är den fågelskyddsfråga som tar allra mest tid för ÅOF att jobba med. Årligen besvarar föreningen ett 15-20 tjugotal remisser både från bolag och från myndigheter. ÅOF har bl.a. gjort överklaganden till miljödomstolen och vunnit i högsta instans, mark- och miljöverdomstol, vad gäller bl.a. skyddsavstånd till kungsörnsbon.

SOFs hemsida om vindkraft finns denna dom presenterad liksom andra liknande aktuella domar där konflikten har stått mellan vindkraft och hänsynstagande till örnar eller andra rovfåglar.  

 

Stora rovfåglar särskilt utsatta
Kungsörnen är orädd för alla rörliga föremål i luften. Under årtusenden har den regerat i luftrummet och aldrig varit utsatt för hot från något som rör sig i luften. Örnarna är därför inte rädda för vindkraftverken och undviker dem inte. Därför blir de ofta dödade. Det finns videoinspelningar på nätet som visar hur stora rovfåglar, i god sikt och under normala vindförhållanden, cirklar runt vindkraftverk tills de slutligen träffas av ett rotorblad och faller till marken. I Sverige har man inte sökt systematiskt efter vindkraftdödade fåglar, men man har av tillfälligheter ändå hittat både havsörnar och kungsörnar som dödats av rotorbladen på vindkraftverk. Havsörnar har heller inga naturliga fiender i luften och utnyttjar uppvindar på samma sätt som kungsörnar. 
På ön Smöla i Norge har det dödats minst 49 havsörnar och två kungsörnar av vindkraftverk sedan vindkraftsetableringen på 68 verk färdigställdes i oktober 2005. I vindkraftsparken Altamont i Kalifornien dödas 40-60 kungsörnar årligen. Från USA kom under 2012 nya alarmerande uppgifter från STEI (Save the Eagles International) som visar på en fördubblad dödlighet för kungsörn per MW sedan de lägre vindturbinerna i Altamont bytts ut till betydligt högre torn. STEI varnar nu för att kungsörn och californisk kondor riskerar utrotning i västra USA. Den senare arten har en mycket sårbara populationen där stora arbetsinsatser gjorts för att hjälpa arten. Beståndsminskningar för kungsörn har konstateras på flera områden och huvudorsaken anges vara vindturbiner. Andelen häckande örnar i Altamont har också minskat kontinuerligt.   
 

Storskaligheten ororar

Vi anser att särskild hänsyn skall tas till de kungsörnsbon som finns i området med en skyddszon på 3 km enligt SOFs policy (se nedan). Vi har starka skäl att hävda detta eftersom kungsörn är en av de arter som kommer att bli mest drabbad av vindkraftutbyggnad. Arten förekommer på höjder över 300 m och där är nu mer än 70 % av örnreviren i länet sådana som projekteras för vindkraft. Enligt den senaste kunskapen vi fått angående ytterligare vindkraftsplaner så närmar vi oss 80 % påverkan på örnreviren i länet. Detta kan slå mycket hårt mot örnpopulationen. Varje projekt måste därför ta erforderlig hänsyn till kungsörnen.   
Tjäder är en fågel som bör inventeras under april-maj för att kartlägga artens spelplatser. Dessa har liksom boplatser för kungsörn m.fl. arter ett starkt skydd i artskyddsförordningen 4 §, fjärde stycket (SFS 2007:485).  

Vadare är också en grupp av fåglar som påverkas av vindkraft, och turbiner bör därför ej sättas för nära större våtmarker i området. Nyss publicerade studier från Storbritannien (Pearce-Higgins) visar på reducerad häckningsframgång med 15-53 % hos flera undersökta arter inom 500 m från vindturbinerna. Detta gäller bl.a. ormvråk, blå kärrhök, ljungpipare, storspov, enkelbeckasin och stenskvätta. En slutsats av studien är att undvika vindkraftsetablering i öppna landskap, där tätheten av rovfåglar och vadare är höga. I båda områdena förekommer en stor andel myrmark, vilket är viktigt att ta hänsyn till.

Andra arter som ÅOF är speciellt oroad för är smålom, storlom samt rovfåglar och ugglor (t.ex. pilgrimsfalk, fjällvråk, bivråk, fiskgjuse, berguv)  

 

SOFs vindkraftspolicy

ÅOF konstaterar således att storskalig vindkraftutbyggnad kan utgöra ett reellt hot mot kungsörnar och andra rovfåglar. Därför behövs ett bra beslutsunderlag innan etableringar påbörjas. Vår utgångspunkt är att
– rejäla skyddsavstånd behövs till bon av kungsörn, havsörn och andra rovfåglar
– att vindkraft ska undvikas i viktiga rast- och födosökslokaler för fåglar,
– att viktiga flyttfågelstråk ska undvikas samt barriräreffekter beaktas

Vår utgångspunkt i kontakter med bolag och myndigheter är SOFs vindkraftspolicy.