Åtgärder mot eldöd

De faror som fåglarna utsätts för i elnätet är dels påflygning av ledningar (ofta med strömgenomgång som följd) och att fåglar sätter sig i transformatorer eller i stolptoppar och kortsluter ledningarna och dödas. De stora problemen utgör de ledningar som finns i mellanspänningsintervallet 10-60 kV.

En art som är speciellt utsatt är berguv där mycket av den positiva utveckling av uvstammen i Sverige som skett efter olika utplanteringsprojekt/räddningsprojekt från 1980-talet framåt nu har avstannat och vänts till en negativ trend igen. Där är strömgenomgång genom kontakt med transformatorer och stolptoppar den dominerande orsaken till dödlighet. Problemen med påflygningar och eldöd finns inskrivna i några olika nationella åtgärdsprogram t.ex. för havsörn och kungsörn. Enstaka bolag kan göra någon punktinsats och åtgärda någon ledning eller transformator efter att fåglar förolyckas och någon ideell fågelskyddsförening har tryckt på och krävt detta. Väldigt lite görs av egen drivkraft från elbolagen eller nätägarna trots att det finns stora vinster både vad gäller driftsäkerhet och ekonomi

Det som sedan har gått i rätt riktning är ju att allt flera elledningar börjar grävas ner eller bytas ut mot isolerad BLL-ledning. Detta är till följd av stormen Gudrun i januari 2005 där incitamentet är att det blir dyrt för elbolagen om deras konsumenter är utan elektricitet under längre perioder. Orsaken till åtgärderna görs således av ekonomisk vinning och inte på grund av naturvårdsskäl. I Tyskland däremot är det inskrivet i lagstiftningen att fåglar inte får dödas i ellnätet. Där införde myndigheten i april 2002 en ny riktlinje i lagstiftningen (§ 41) som säger att: 
 
”Nyuppförda ledningsstolpar och annan teknisk utrustning måste konstrueras för att utesluta möjligheten att fåglar dödas genom strömgenomgång. Åtgärder för att minska riskerna för fågeldöd måste genomföras på befintliga ledningsstolpar och annan teknisk utrustning på linjer med 10-60 kV inom den närmaste 10-årsperioden.”

ÅOF sände i september 2014 in ett svar till Naturvårdverket tillsammans med Kungsörn Sverige och SOF Birdlife Sverige gällande en förfrågan som Sverige fått från Bernkonventionen angående artikel 110 om åtgärder för att förhindra att fåglar dödas i ledningsnät och elkonstruktioner. Se detta svar här!