Rapportera fåglar

Tärnmås 1K i Salusand 22 oktober 2016. Foto: Björn Gustafsson.

Fågelrapportering har en lång tradition i Sverige och med tiden har en väl utvecklad organisation för densamma vuxit fram. Svensk fågelrapportering har dock sedan början av 2000-talet genomgått en verklig revolution. Rapporteringen kom då att nästan helt att övergå till att ske digitalt genom ArtDatabankens rapportsystem, Artportalen.

 

Landet är uppdelat i ett antal rapportområden, som oftast sammanfaller med landskapsgränserna, och varje sådant område har en regional rapportkommitté som ansvarar för rapporteringsverksamheten i den egna regionen.

Ångermanlands Ornitologiska förenings regionala rapportkommitté (Rrk) har som uppgift att insamla, sammanställa, publicera, arkivera samt i vissa fall bedöma fågelobservationer gjorda i Ångermanland. Detta i syfte att kartlägga och få kunskap om landskapets fågelfauna. Kunskap som sedan förhoppningsvis kan användas i fågelskyddssyfte både regionalt och nationellt. Sammanställningen publiceras dels i SOF:s årsbok Fågelåret, dels i föreningens tidskrift Gråspetten.

 

På dessa sidor finns information om vilka arter som ska rapporteras samt hur du går till väga vid inrapporteringen. Inget bidrag är för litet och rapportera alltid efter principen hellre för mycket än för lite.